Groenbemesters en vergroening

Het inzaaien van groenbemesters is onontbeerlijk voor de bodemvruchtbaarheid van uw percelen. Op korte termijn zorgt een groenbemester voor een beperking van de stikstof-uitspoeling na de hoofdteelt, een verminderde erosiegevoeligheid, een verbeterde waterdoorlaatbaarheid van de grond, een potentieel grondige aaltjesbestrijding, etc. Op langere termijn wordt het bewaren en opbouwen van het humus- en organische koolstofgehalte in de grond als belangrijkste doel aanzien. Dit leidt namelijk tot een kwaliteitsvoller bodemleven en zo betere bodemstructuur en mineralenhuishouding. Al deze voordelen samen resulteren met andere woorden in hogere en kwalitatievere opbrengsten van de volgteelten.Alle voordelen even ter zijde heeft de Europese Unie sinds 2015 enkele maatregelen ingevoerd inzake ecologisch aandachtsgebied (EAG) of de zogenaamde vergroeningseisen. Dit alles ter behoud en verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch landschap gezien de maatschappelijke rol die een landbouwer daar kan spelen. Het gros van de landbouwbedrijven met meer dan 15 hectare bouwland zijnde de totale oppervlakte in de verzamelaanvraag zonder blijvend grasland en blijvende teelten dient 5% van dit areaal in te richten als EAG. Naast braakliggend land, bufferstroken, de teelt van stikstofbindende gewassen, etc. komt een groenbedekkingsmengsel hier in beeld om aan deze eisen te voldoen (EAG-codes 657, 658 en 659). Heeft u vragen rond deze vergroeningseisen of welk type groenbemester u best wanneer zaait, dan staan wij u graag bij met ons technisch advies en uitgebreid gamma groenbemesters en EAG-mengsels!

Groenbemesters en vergroening
Terug naar boven